Društvo

Procedura za dobijanje dozvole za kretanje u vreme zabrane

Građanin se obraća zahtevom za izdavanje dozvole za kretanje u vreme zabrane kretanja jedinici lokalne samouprave u mestu u  kojem živi.

Jedinica lokalne samouprave će odrediti kome i na koji način se podnosi zahtev i dokumenta kojima se dokazuje opravdanost podnetog zahteva.

Nakon prijema i obrade zahteva, jedinica lokalne samouprave popunjava tabelu sledećim podacima: ime i prezime lica za koje se traži dozvola za kretanje, jedinstveni matični broj tog lica, ime, prezime i adresa korisnika usluge, vrstu usluge koju lice pruža (pomoć u kući – usluga socijalne zaštite, usluga socijalne zaštite personalni asistent, ili broj sudske odluke kojim je uređeno viđenje deteta i roditelja, mesec, dan, čas i relaciju kretanja).

Za tačnost podataka koje jedinica lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja odgovorni su gradonačelnici/predsednici opština, odnosno, druga ovlašćena lica.

Popunjenu tabelu, jedinica lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje tabelu ažurira, i dostavlja Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Nakon dobijanja saglasnosti od Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o tome obaveštava jedinicu lokalne samouprave, koja obaveštava lice koje je podnelo zahtev i izdaje mu potvrdu.

Potvrda je dokaz da lice ima saglasnost za kretanje u određenom terminu i za određene potrebe. 

Potvrda mora imati jedinstveni izgled u svim jedinicama lokalnih samouprava i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Svaka zloupotreba u vezi sa korišćenjem potvrde, sankcioniše se u skladu sa zakonom.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.