Smederevska Palanka

Postupak pokretanja inicijative za izmenu Zakona o sedištima i područjima sudova: INICIJATIVNI ODBOR ORGANIZUJE PRIKUPLjANjE POTPISA

IMG_0689U jednom od prethodnih  brojeva “Palanačkih“ objavio sam tekst o istoriji Suda u Smederevskoj Palanci, sa ukazivanjem na krajnju neprimerenost i pravnu  nelogičnost odredbi Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih  tužilaštva, kojim je predviđeno da u Smederevskoj Palanci ne bude sedište Osnovnog suda, već da bude Sudska jedinica Osnovnog suda u Velikoj Plani.

U tom članku sam naveo da je neopohodno pokrenuti  inicijativu, kojom bi se organizovali, kako pravna struka, tako i svi građani Opštine Smederevska Palanka za podnošenje zahteva Skupštini  Republike Srbije za izmenu Zakona o teritorijalnoj mreži sudova, kojom bi se donela odluka o ustanovljenju Osnovnog suda u Smederevskoj Palanci.

Komentari i reagovanja, kako pravne struke, tako i građana, posle objavljivanja tog teksta, bili su da je takva inicijativa neophodna i da je radi preduzimanja  konkretnih aktivnosti potrebno analizirati i objasniti pravni postupak.

Stoga, ovim tekstom želim da detaljno objasnim pravnu regulativu kojom se inicijativa pokreće i čitav postupak do donošenja odluke Skupštine Srbije.

Postupak za promenu ili donošenje formalnog zakona regulisan je:

1.Ustavom Srbije, (Službeni glasnik RS. 98/2006.2

2.Zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi (Sl. gl. RS br. 49/94 i 11/98)

3.Zakonom o Narodnoj skupštini (Službeni glasnik RS br. 9/10)

4.Poslovnikom Narodne skupštine (Službeni glasnik RS br. 20/2012.)

Članom 107 Ustava Republike Srbije predviđeno je da pravo predlaganja zakona,  drugih propisa (inicijativa za izmenu zakona) ima svaki narodni poslanik, Vlada, ili najmanje 30.000 birača, znači građana sa navršenih 18 godina života.

S obzirom na to da se naše Opštinsko rukovodstvo nije angažovalo u sprečavanju i  rešavanju nedopustive situacije da Smederevska Palanka, ne dobije sedište Osnovnog suda i da se za pokretanje pomenute inicijative ne može očekivati pomoć narodnih poslanika ili Vlade, prinuđeni smo da ovaj problem, odnosno inicijativu pokrenemo postupkom koji se u normativnom uređenju naziva GRAĐANSKA ili NARODNA INICIJATIVA.

Građanska inicijativa je ovlašćenje jednog dela biračkog tela da pokrene  postupak za donošenje ili promenu formalnog zakona. Pri tome, a što je veoma  bitno sa aspekta istaknutog problema Suda u Palanci, Narodna skupština ima obavezu da po inicijativi birača postupi, da inicijativu prihvati ukoliko je u skladu sa propisima, da pokrene predviđen  postupak za odlučivanje o toj inicijativi i da donese odluku u vrlo kratkom roku nakon podnošenja predloga.

Radi ostvarivanja narodne inicijative, mora da se obrazuje INICIJATIVNI ODBOR od najmanje tri člana koji imaju biračko pravo. Inicijativni odbor će obrazovati posebne pododbore za prikupljanje potpisa na određenim mestima (u sedištima Mesnih zajednica, u ustanovama, na javnim mestima koja će inicijativni odbor odrediti odlukom).

Inicijativni odbor sačiniće predlog za promenu Zakona o uređenju sudova, tako da se iz predloga jasno vide razlozi  promena, rešenja koja se predlažu, pravna argumentacija, objektivni kriterijumi, i sve drugo što će uveriti nadležni organ, odnosno Narodnu skupštinu, da predlog treba usvojiti. Takav predlog potpisuju članovi Inicijativnog odbora.

Inicijativni odbor dostavlja predlog Narodnoj skupštini radi obaveštenja da se za taj predlog prikupljaju potpisi i prijavljuje prikupljanje potpisa Ministarstvu unutrašnjih poslova, Policijskoj stanici u Smederevskoj Palanci, sa obaveštenjem da će se na teritoriji opštine prikupljati potpisi. Potpisi građana stavljaju se na listu potpisnika Narodne inicijative, čija je sadržina propisana Zakonom o referendumu i narodnoj  inicijativi. Prijava   Ministarstvu unutrašnjih poslova podnosi se najkasnije tri dana pre početka prikupljanja potpisa, kao i mesto, vreme i način prikupljanja potpisa, i mere koje će Inicijativni odbor preduzeti radi sprečavanja eventualnih zloupotreba u vezi sa prikupljanjem potpisa.

Prikupljanje potpisa može da traje najduže sedam dana, računajući od dana koji je u prijavi Ministarstvu unutrašnjih poslova označen kao početni dan prikupljanja potpisa. Građanin se može samo jednom potpisati na listi potpisnika Narodne inicijative.

Na mestu gde se prikupljaju potpisi mora biti istaknut, tako da bude dostupan građanima, tekst predloga za koji se prikupljaju potpisi, overen od Narodne skupštine i snabdeven prijemnim brojem. Kada je lista potpisnika Narodne inicijative sačinjena u skladu sa napred navedenim pravilima i prikupljen je potreban broj potpisa, Inicijativni odbor dostavlja listu potpisnika Narodne inicijative Narodnoj skupštini. Nadležni odbor Skupštine proverava da li je lista potpisnika Narodne inicijative sačinjena u skladu sa Zakonom o Narodnoj inicijativi i da li je prikupljen potreban broj  potpisa, pri čemu razmatra i eventualne primedbe građana na postupak prikupljanja potpisa.

Ako nadležni odbor Skupštine utvrdi  da je lista potpisnika Narodne  inicijative ispunila zahteve zakona, Skupština je dužna da o predlogu za koji su prikupljeni potpisi odluči na način i po postupku utvrđenim Ustavnom i zakonom, odnosno odgovarajućim poslovnikom Narodne skupštine. Čitav ovaj postupak traje u periodu od 30-60 dana.

Ukoliko Narodna skupština ne prihvati predlog, dužna je da o tome obavesti Inicijativni odbor, koji, ako smatra da odluka nije  doneta u skladu sa propisima i opravdanim razlozima, može  podneti  žalbu Vrhovnom kasacionom sudu, koji je dužan da po žalbi donese odluku u roku od 15 dana od dana prijema žalbe i ta odluka je konačna.

Smatram  da će ovaj sažeti prikaz normativne procedure pomoći da se u Opštini  Smederevska Palanka shvati da ta procedura nije toliko komplikovna i neizvodljiva i da je treba pokrenuti.

Sasvim sigurno postoji  raspoloženje građana Smederevske Palanke da se vrati sedište  Osnovnog suda, kako bi se na taj način omogućio lakši pristup i  zaštita prava, smanjili troškovi i vratilo poverenje građana u pravosuđe.  Istovremeno je nesporno da u Palanci postoji dovoljan broj kvalifikovanih i sa energičnom voljom sposobnih ljudi koji bi ovaj postupak sproveli savesno i odgovorno.

Naravno, za uspeh ovakve inicijative, osim valjano sprovedenog postupak u skladu da zakonom, treba pripremiti podršku odgovarajućih političkih struktura na nivou Republike, nadležnih ministarstava, narodnih poslanika i dr.

2015-06-19-2074Ukoliko, za ovu akciju rukovodstvo Opštine Smederevska Palanka nije sposobno, u tu političku akciju treba da se uključe svi  građani Smederevske Palanke, koji u okviru svojih poslova, ličnog autoriteta, kontakata sa kolegama i na svaki drugi način, mogu da doprinesu formiranju jasnog stava kod svih nadležnih organa da je neophodno vratiti ustrojstvo Osnovnog suda u Smederevsku Palanku. U ovom kontekstu pomenuću predstavku koju je Visokom savetu sudstva dostavila  Advokatska komora Požarevac, na inicijativu podružnice advokata Smederevske Palanke, i da je stigao vrlo pozitivan odgovor Visokog saveta sudstva, sa mišljenjem da je neophodno preduzeti mere da se poveća broj sudija u opštinama u kojima taj problem nije  rešen  na adekvatan način.  Posebno ističem da je neophodno da se na isti način oglase i sudije, diplomirani pravnici i svi drugi građani u okviru svojih strukovnih udruženja, komora, političkih stranaka, čime  bi sasvim sigurno doprineli formiranju objektivne političke i pravne svesti o tome da je Palanci, neophodno sedište Osnovnog suda.

U suprotnom, ukoliko ova inicijativa ne uspe, Smederevska Palanka će nastaviti sa degradiranjem, i od grada koji je imao zapaženo mesto u Srbiji biće dovedena do toga da se gubi na mapi.

I konačno, kao  veoma važnim smatram, da je neophodno da se i u Velikoj Plani  zadrži sedište Osnovnog suda, jer bi to doprinelo kvalitetnijem funkcionisanju pravosudnih organa u obe opštine, čime bi se građanima omogućio efikasniji pristup pravdi i zaštita osnovnih prava.

 

Zoran Stojkovac, advokat

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.